Zawarcie umowy

 

OBOWIĄZEK ZAWARCIA UMOWY

Obowiązek zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków wynika z Ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz.U.2018.1152 t. j. z dnia 2018.06.14):

Art. 6. 1. Ustawy: „Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług.”

KIEDY NALEŻY ZAWRZEĆ UMOWĘ

Umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawieramy w przypadku:

  • wybudowania nowego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego do nieruchomości;
  • nabycia nieruchomości, która jest podłączona do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej;
  • zawarcia umowy najmu, dzierżawy lub innej dot. nieruchomości, która jest podłączona do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej (obowiązek zawarcia umowy z MPWiK powinien wynikać wprost z treści tych umów);
  • zmiany właściciela/użytkownika nieruchomości (lokalu), np. w związku ze śmiercią dotychczasowego Odbiorcy usług, z którym była zawarta umowa o zaopatrzenie
    w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

Podpisanie Umowy z odbiorcą usług następuje po złożeniu przez niego wniosku o zawarcie Umowy. Wniosek o zawarcie umowy w budynku wielolokalowym składa właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego.

Art. 6 ust. 2. Ustawy: „Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.

RODZAJE WNIOSKÓW

w przypadku:

- współwłasności nieruchomości osoba podpisująca umowę powinna posiadać oświadczenie od wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, w którym wyrażają zgodę na zawarcie umowy;

- małżeńskiej wspólności majątkowej umowa powinna być podpisana przez każdego z małżonków

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU

Przy zawieraniu umowy niezbędne jest przedstawienie (tylko do wglądu) tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości (akt notarialny umowy kupna, umowa najmu, dzierżawy), przy czym obowiązujące przepisy prawa dopuszczają możliwość zawarcia umowy z osobami, które złożą oświadczenie o korzystaniu z lokalu/nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Wzór oświadczenia

Art. 6 ust. 4. Ustawy:Umowa, o której mowa w ust. 1, może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki, albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Dostawca Usług ma prawo żądać dodatkowych dokumentów i informacji niezbędnych do prawidłowego ustalenia warunków przyszłej Umowy. Wykaz tych dokumentów znajduje się w formularzu Wniosku o zawarcie umowy.

W szczególności gdy w nieruchomości jest już wodomierz, należy podać jego stan na dzień przejęcia nieruchomości np. w formie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez Przekazującego nieruchomości i Przejmującego nieruchomość.  Zmiana właściciela/użytkownika nie nakłada na Przedsiębiorstwo obowiązku wymiany wodomierza głównego na nowy.

W przypadku wskazania we Wniosku o zawarcie umowy pełnego numeru Księgi Wieczystej nieruchomości nie ma konieczności okazania kserokopii wypisu z Księgi Wieczystej.

Podobnie przypadku wskazania we Wniosku o zawarcie umowy numeru NIP, REGON, KRS nie ma konieczności dostarczania kserokopii decyzji o nadaniu NIP, zaświadczenia o nadaniu nr REGON, aktualnego wypisu z KRS, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruku z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

AKTUALIZACJA DANYCH

Obowiązek aktualizacyjny- co wynika z Umowy - leży po stronie Odbiorcy usług.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przedsiębiorstwo nie może wprowadzić zmiany bez Państwa zgody wyrażonej w sposób nie budzący wątpliwości.

W szczególności Odbiorcy, którzy przy zawieraniu umowy podali numer ewidencyjny działki jako oznaczenie nieruchomości (punktu gdzie ma być świadczona usługa) – powinni obowiązkowo poinformować przedsiębiorstwo o nadaniu nieruchomości numeru porządkowego.

Dane adresowe przekazywane do przedsiębiorstwa powinny być zgodne z danymi uwidocznionymi
w centralnej ewidencji gruntów i budynków.

Aktualizacji można dokonać:

- osobiście - w Biurze Obsługi Klienta w Błoniu, przy ul. Towarowej 5,

- listownie - za pośrednictwem Poczty Polskiej,

- elektronicznie - za pośrednictwem platformy ePUAP