Rozliczenia i odczyty

Rozliczenia i odczyty

Rozliczenie ilości świadczonych przez przedsiębiorstwo usług jest dokonywane na podstawie wskazań wodomierzy.

W przypadku braku wodomierza rozliczenia prowadzone są w oparciu o przeciętne normy zużycia.

Podstawowym okresem rozliczeniowym jest miesiąc.

Odczyt wodomierzy prowadzony jest metodą radiową. W przypadku wodomierzy nie posiadających nadajników radiowych, odczyty prowadzone są przez inkasentów.

Informację o stanie wodomierza można również przekazać:

  • telefonicznie, dzwoniąc pod numery telefonów:

- 22 731-77-24 - Dział Rozliczeń i Obsługi Klienta;

- 693-973-043 - Inkasent (miejscowości z terenu gminy);

- 693-973-042 - Inkasent (nieruchomości w obrębie miasta)

  • poprzez wypełnienie formularza dostępnego na naszej stronie internetowej
  • osobiście w Biurze Obsługi Klienta mieszczącym się w Błoniu, przy ul. Towarowej 5.

 Wnoszenie opłat

 Przelew na rachunek bankowy

Należności za usługi świadczone przez przedsiębiorstwo należy wpłacać przelewem, na numer rachunku bankowego wskazany w fakturze. Każdy Odbiorca posiada indywidualny rachunek  Odbiorcy, połączony bezpośrednio z jego kontem rozrachunkowym.

Mechanizm ten, stosowany przy tzw. płatnościach masowych, pozwala uniknąć wielu problemów
i pomyłek związanych z nieprawidłową identyfikacją płatności.

W tytule przelewu prosimy wskazać numer lub numery faktur, których płatność dotyczy.

Informacja o stanie rozliczeń a płatności

W dolnej części faktury prezentowany jest stan rozrachunków na dzień wystawienia faktury.

Na blankietach dołączanych do faktur drukowana jest kwota do zapłaty uwzględniająca całkowity stan rozrachunków Klienta na dzień wystawienia faktury.

W kwocie tej, prócz należności za bieżącą fakturę, znajduje się suma ewentualnych odsetek za opóźnienia w zapłacie należności oraz kwota (-y) niezapłaconych faktur za poprzednie okresy rozliczeniowe. Uwzględnione są również ewentualne nadpłaty.

W przypadku posiadania przez jedną osobę kilku punktów informacja ta pojawia się na wszystkich fakturach wystawionych w tym dniu, niezależnie którego punktu dotyczą.

Z tego powodu na fakturze umieszczona jest uwaga o treści: W przypadku, gdy wykazane powyżej zaległe płatności i/lub nadpłaty zostały przez Państwa uwzględnione przy płatności za poprzednią fakturę lub fakturę dotyczącą innego punktu, prosimy o wpłatę wyłącznie kwoty wynikającej z niniejszej faktury.

Warto wiedzieć, że:

w kontekście rozliczeń za świadczone usługi, bez względu na liczbę zawartych z MPWiK w Błoniu Sp. z o.o. umów w związku z posiadaniem tytułu prawnego do nieruchomości/lokali (których te umowy dotyczą), występujecie Państwo jako jeden Odbiorca posiadający jeden numer klienta i jedno konto rozrachunkowe.

W związku z powyższym  informacje o ewentualnych nadpłatach, niezapłaconych fakturach, czy odsetkach za opóźnienie w płatnościach, pojawią się na każdej fakturze wystawionej dla każdego punktu osobno i podwyższają lub obniżają łączną kwotę do zapłaty.

Dlatego przed opłaceniem faktury koniecznie należy się upewnić,  czy wykazane w  informacji o stanie rozrachunków dane nie zostały już przez Państwa uwzględnione przy płatności za fakturę dotyczącą innego punktu.

Jeśli nie sprawdzicie tego Państwo i przy płatności automatycznie skorzystacie z załączonego do faktury blankietu wpłaty – na koncie rozrachunkowym powstaną odpowiednio nadpłaty lub niedopłaty.

W przypadku  jakichkolwiek wątpliwości w odniesieniu do informacji o stanie rozliczeń z naszym przedsiębiorstwem sugerujemy kontakt telefoniczny z Działem Rozliczeń i Obsługi Klienta.

Ważne

Kontaktując się telefonicznie z Biurem Obsługi Klienta należy podawać symbol nabywcy uwidoczniony na fakturze.