Legalizacja wodomierzy

Obowiązek legalizacji wodomierzy – podstawa prawna

Obowiązek wymiany wodomierzy w ramach legalizacji wynika przepisów metrologicznych, w tym przede wszystkim:

  • Ustawa Prawo o miarach z dnia 11 maja 2001 r. (tekst jedn. z dnia 2020.12.04 Dz. U. 2020.2166),
  • Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz.U. z 2007 r. poz. 1513),
  • Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 759).

Okres ważności dowodów legalizacji w Polsce

W obecnym stanie prawnym wodomierze muszą być legalizowane co 5 lat. 

Koszty wymiany wodomierza w ramach legalizacji

Zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz.U.2018.1152 t. j. z dnia 2018.06.14):

Art. 15. 3. Ustawy:Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego ponosi przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

Odmowa wymiany wodomierza w ramach legalizacji

Odbiorca nie może odmówić wymiany wodomierza głównego w ramach legalizacji. Wynika to wprost z przepisów Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Art. 7. Ustawy: Osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego należących do osób, o których mowa w art. 6 ust. 2 i 4-7, w celu:

1) zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego;

2) przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów;

3) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez to przedsiębiorstwo;

Wymiana wodomierzy w ramach legalizacji mieści się w katalogu czynności wymienionych w powyższym przepisie.

Osoby, które nie dopuszczą przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych w art. 7 Ustawy (powyżej) podlegają karze grzywny do 5000 zł. (Art. 28.2 Ustawy)