Woda bezpowrotnie zużyta

Co to jest podlicznik i do czego służy?

Rozliczenia za pobraną wodę odbywają się na podstawie wskazań wodomierza głównego a ilość ścieków – jeśli odbiorca usługi nie zamontuje na przyłączu kanalizacyjnym urządzenia pomiarowego - ustala się jako równą ilości wody pobranej.

Podlicznik to wodomierz dodatkowy zamontowany za wodomierzem głównym w celu ustalenia ilości wody zużytej bezpowrotnie, a więc takiej, która nie jest odprowadzana w postaci ścieków. Potocznie taką wodę często nazywamy ogrodową, ponieważ wykorzystujemy ją głównie do podlewania roślin
w naszych ogródkach.

Kwestię tę reguluje Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz.U.2018.1152 t. j. z dnia 2018.06.14).

Art. 27 ust. 6 Ustawy: „W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy”.

Aby móc skorzystać z odliczenia wody zużytej bezpowrotnie w rozliczeniu ilości odprowadzonych ścieków, konieczne jest zgłoszenie faktu zamontowania podlicznika do MPWiK, w celu  wprowadzenia go do systemu bilingowego przedsiębiorstwa.

Podlicznik a odczyt radiowy.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o. od dłuższego czasu prowadzi planowe działania zmierzające do całkowitej rezygnacji z tradycyjnych odczytów wodomierzy wykonywanych przez inkasentów na rzecz zdalnego odczytu wskazań realizowanego za pośrednictwem fal radiowych.

Aktualnie montowane przez przedsiębiorstwo wodomierze główne to wyłącznie wodomierze  przystosowane do odczytów radiowych.

W przypadku wodomierzy dodatkowych, które instalowane są na koszt odbiorcy usługi, przedsiębiorstwo oferuje usługę montażu wodomierza dodatkowego przystosowanego do montażu nadajnika radiowego współpracującego z  systemem do radiowego odczytu danych, z którego korzysta MPWiK.

Aktualne ceny montażu wodomierza dodatkowego podane są w cenniku usług eksploatacyjnych.

  • Koszt instalacji na podliczniku nadajnika do odczytów radiowych pokrywa w całości przedsiębiorstwo. Ponieważ nadajnik montowany na wodomierzu dodatkowym stanowi własność przedsiębiorstwa, ewentualne zniszczenie nadajnika lub jego utrata może pociągać za sobą odpowiedzialność odszkodowawczą zgodnie z art. 415 Kc.
  • W cenę nie są wliczone koszty związane z przygotowaniem stanowiska do montażu wodomierza.

Schemat prawidłowego wykonania stanowiska do montażu wodomierza dodatkowego przedstawiony został w Załączniku Nr 1 Wytycznych do projektowania, budowy oraz odbioru sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

Wodomierze dodatkowe a legalizacja.

Należy pamiętać, że tak jak wodomierze główne, wodomierze dodatkowe muszą być legalizowane w okresach pięcioletnich.

Obowiązek legalizacyjny w przypadku wodomierza dodatkowego leży po stronie Odbiorcy usługi.