O spółce

 

Informacje ogólne

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 948/2001 w dniu 27 czerwca 2001 roku. Do utworzenia doszło na podstawie art. 9 Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej oraz w wykonaniu Uchwały nr 51/VI/2001 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 czerwca 2001 roku w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki Miasta i Gminy Błonie. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XXI Wydział Gospodarczy z dniem 31 lipca 2001r. w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 000031968.

Siedzibą Spółki jest miasto Błonie, Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Adres Spółki:
ul. Towarowa 5,
05-870 Błonie,

REGON: 017322408,
NIP: 1181608874,

Kapitałem podstawowym Spółki jest kapitał zakładowy, który wynosi 43 717 000 złotych i dzieli się na 87 434 udziały o wartości nominalnej 500 zł każdy. Wszystkie udziały należą do Gminy Błonie i zostały przez nią objęte.


Organy spółki

Zgromadzenie Wspólników:

 1. Zenon Reszka - Burmistrz Błonia

Rada Nadzorcza:

 1. Dariusz Ziental - Przewodniczący
 2. Zbigniew Antoni Stępień - Zastępca Przewodniczącego
 3. Mirosława Hernik - Sekretarz

Zarząd:

 1. Bogusław Ziółkowski - Prezes Zarządu


Zakres działalności spółki

Spółka wykonuje zadania użyteczności publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w zakresie jak niżej:

 • pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
 • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,

Ponadto przedmiotem działalności Spółki są:

 • roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
 • wykonywanie sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnych,
 • działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
 • pozostałe badania i analizy techniczne,
 • wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
 • odbioru i oczyszczania ścieków dowożonych własnym i obcym taborem asenizacyjnym
 • obsługi technicznej z zakresu rozbudowy sieci i przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych.

Odbiorcami usług są głównie mieszkańcy tj. klienci indywidualni, a także instytucje i firmy mające swoje siedziby w granicach administracyjnych gminy Błonie. Z usług w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków dodatkowo korzystają mieszkańcy z terenu gminy Leszno i gminy Baranów. W zakresie pozostałych usług sporadycznie mieszkańcy gmin sąsiednich. Parametry wody, dostarczanej przez Spółkę, spełniają wszelkie wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Kontrolę jakości, przeprowadzaną przez akredytowane laboratorium, nadzoruje Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny. Laboratorium bada m.in.: parametry bakteriologiczne wody, wskaźniki fizyczne wody i wskaźniki chemiczne wody. Parametry ścieków oczyszczonych odprowadzanych z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Błoniu do odbiornika określa pozwolenie wodnoprawne - decyzja Nr OŚ.6223-47/09 wydana przez Starostę Powiatu Warszawskiego Zachodniego.