Ekspertyza wodomierza

Nieprawidłowe działanie wodomierza

 W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem nieprawidłowego działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek odbiorcy usług występuje o sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza głównego.

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Wzór wniosku o sprawdzenie wodomierza

Koszty sprawdzenia wodomierza, w przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza nie potwierdza zgłoszonych przez odbiorcę usług zastrzeżeń, pokrywa odbiorca.

Na koszty składają się:

- opłata za usługę demontażu wodomierza głównego w celu przekazania do ekspertyzy wraz z montażem wodomierza zastępczego - określona w cenniku usług eksploatacyjnych,

- opłata za wykonanie ekspertyzy wodomierza uzależniona od typu wodomierza oraz jego producenta. Informację na temat aktualnego cennika wykonania ekspertyzy wodomierza można uzyskać w Dziale Rozliczeń i Obsługi Klienta lub u pracowników technicznych realizujących zlecenie  demontażu wodomierza w celu jego sprawdzenia.